A Kistérségi Óvoda szakmai arculata

Intézmény

Gyermekképünk

Olyan gyermek

 •       aki kiegyensúlyozott, tele van élményekkel. Testileg, szellemileg, lelkileg egészséges. Mozgást szerető, az életre nyitott, tud felfedezni, örülni, egészséges, edzett, alkalmazkodni képes.
 •       aki képes rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó szépre és jóra. Tiszteli és megbecsüli azt.
 •       olyan gyermek, aki szabályokat alkot és elfogad, sikereket, kudarcokat egyaránt megfelelően tűr és kezel.

 

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Tudatosan kerüli a nemi sztereotípiák erősítését, elősegíti a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását.

 

Óvodai nevelőmunkánk során gyerekek számára önfeledt, boldog gyermekkort igyekszünk biztosítani, amelyben

 •     kedvük, igényeik, elképzeléseik, vágyaik szerint játszhatnak, mozoghatnak térben és időben,
 •     átélhetik a mesék, versek szárnyaló világát, bábozhatnak, dramatizálhatnak,
 •     átérezhetik a hagyományok üzenetét,
 •   nap mint nap változatos, színes élményeket szerezhetnek önmagukról, barátaikról, a segítő, befogadó, elfogadó felnőttek jelenlétéről, a közösségről, az őket körülvevő világról, a környezetről, a természet csodáiról, 
 •    játszva tanulhatnak egymástól és a felnőttektől,
 •     a kérdéseiket bátran, nyíltan megfogalmazhatják,
 •     megtanulják, hogy a megoldandó helyzeteknek számos megoldása lehetséges.

2.3. Óvodaképünk

Intézményünk - mint a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési színtere - a családi nevelés kiegészítője, amely biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit, óvó-védő, szociális, nevelő- személyiségfejlesztő funkciókkal.

Nevelőtestületünk tudásával, hivatástudatával, szakmai gondoskodásával a nevelőmunka minden területén biztosítja a gyermeki személyiség tiszteletét, elfogadását, szeretetét, megbecsülését.

 •    Fontos számunkra a szülők bizalmának elnyerése, zárkózottságuk oldása, nyílt napok, közös ünnepek, családlátogatások alkalmával.
 •      Törekszünk arra, hogy a szülő nyomon követhesse gyermeke óvodai fejlődését, megfigyelhessen, kérdezhessen, javasolhasson, tanácsot kérhessen, a nevelés közreműködője legyen.
 •       Minden gyermeknek joga van a boldog gyermekkorhoz, ezért vállaljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését is.
 •     A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét.
 •       A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét.
 •       Pedagógiai környezetünket úgy alakítjuk, hogy az családias értékeket, érzelmeket nyújtó legyen.
 •      Legfőbb törekvésünk, hogy a ránk bízott kisgyermekek az óvodában eltöltött idő alatt nyugodtan, kiegyensúlyozottan éljenek.
 •   Közvetetten segítjük az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembevétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre.
 •   Intézményünk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek  környezettudatos magatartásának kialakulását.