TIPEGŐKERT BÖLCSŐDE BEIRATKOZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2021.

kistersegiovoda küldte be 2021. 04. 15., cs – 13:10 időpontban

Felvételi Szabályzat

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Tipegőkert Bölcsőde

A Tipegőkert Bölcsőde a fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn belül biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását, a törvény szerint meghatározott feltételekkel.

Az intézmény biztosítja az ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően

 • a gondozás-nevelés feltételeit,
 • különösen a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét,
 • a megfelelő tárgyi feltételeket, illetve a játéktevékenység feltételeit,
 • a szabadban való tartózkodás feltételeit, - a sajátos nevelési igényű gyermek napközbeni ellátását
 • az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést külön jogszabályban meghatározottak szerint

Nyitvatartás: Hétköznaponként – 6,30 órától 17,30 óráig.

A 1997. évi XXXI. gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény, és az 15/1998 NM rendelet szabályozza a gyermekek felvételét a bölcsődébe.

Bölcsődében nevelhető-gondozható a gyermek (1997. évi XXXI. Gyvt. 42.§)

 • 20 hetes és 3 éves kora között, amennyiben a 3 évét betöltötte, a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat. 
 • Továbbiakban intézményi ellátásban részesülhet még a gyermek, ha a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdés értelmében, még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31.-ig.
 • A sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermekek esetében a bölcsőde vállalhatja a gyermek habilitációs, és rehabilitációs nevelését- gondozását a gyermek 6 éves koráig. 

A bölcsődei ellátás azon gyermekek számára igényelhető:

 • akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük
 • munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük
 • nappali rendszerű iskolai oktatásban,
 • a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban,
 • felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük,
 • betegségük
 • egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
  • akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
  • akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
  • akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni

A gyermek felvételét kérelmezheti:

 • Szülő/törvényes képviselő
 • Gyám

A szülő/törvényes képviselő hozzájárulásával

 • a körzeti védőnő, 
 • a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, 
 • a család- és gyermekjóléti szolgálat, 
 • a gyámhatóság is kezdeményezheti. 

A felvételi kérelem beadásakor be kell mutatni:  

 • a gyermek anyakönyvi kivonatát  
 • a gyermek társadalombiztosítási kártyáját  
 • szülő munkavégzése esetén a munkáltatói igazolást  
 • a háziorvos igazolását, hogy a gyermek közösségbe mehet
 • tanulmányok esetén az iskolalátogatási igazolást  
 • a szülő betegsége esetén az orvosi igazolást  
 • a gyermek betegsége esetén az orvosi igazolást, illetve a Tanulási Képességeket Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság papírját  
 • szociális indoklás esetén azon igazolásokat, melyekből a tény megállapítható  

A felvételi kérelem benyújtásának módja:

A beiratkozás a kitöltött felvételi kérelem visszaküldésével történik, az igényléséhez szükséges kérelem letölthető a www.kistersegiovoda.hu honlapról. A felvételi kérelem nem minősül automatikusan ellátási jogviszonynak, az ellátás megkezdésekor szükséges Megállapodás aláírásával válik érvényessé.

A kérelem eljuttatható az alábbi módon:

Beiratkozási időszak személyes megjelenéssel: 2021. április 28. - május 10-ig.

Időpont egyeztetés: 06-66/782 393 Szilágyiné Gellai Tünde szakmai vezető

A felvételi eljárás rendje:

A beiratkozás egész évben folyamatos, ezen időponton kívül is, a fennmaradó szabad férőhelyekre.

A beérkezett kérelmek regisztrálása után, az intézményvezető és szakmai vezető döntése alapján, a felvételt kérelmező szülők értesítést kapnak a döntésről, illetve a felvételről.

Értesítés formái:

 • megadott e-mail címen
 • postai úton

Bölcsődébe történő felvételnél előnyben részesül az a gyermek:

 • ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
 • akinek a fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége
 • akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel
 • akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni
 • a védelembe vett gyermeket

 

Kelt: Gyomaendrőd, 2021. április 15.

 

                                                                                               Kovács Péterné

                                                                                               Intézményvezető