KA2 - Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje terén KA229 - Iskolai, óvodai partnerségek Űrlap azonosító: KA229-F2C9F3BE

A projekt összefoglalója: 

Két Romániában (Szatmárnémeti és Nagyenyed), illetve két Magyarországon (Gyomaendrőd és Debrecen) működő intézmény részvételével tervezzük projektünk megvalósítását. Közös céljainkat az intézmények valós szükségletei és fejlesztési igényei alapján, részletesen és strukturálva határoztuk meg: szélesebb körű együttműködés kialakítása, egymás közötti tapasztalatcsere, tudásmegosztás, egymástól való tanulás. Továbbá a felnövekvő generációban kifejlődjön a környezet iránti gondoskodó, érdeklődő, értékóvó magatartás, fokozódjon a felelősségérzetük szűkebb és tágabb közösségük iránt. Mivel a leendő partnerintézmények már eddigi eredményeikben is jelentős elkötelezettséget mutatnak a környezettudatos nevelés és a folyamatos fejlődés terén, így fogalmazódott meg közös mottónk: Szeresd! Ismerd! Védd! (SZIV) Olyan konstruktív és jól integrálható szakmai tartalmakat kívánunk hosszútávon működtetni a projekt eredményeként, melyek minden mozzanatában jelen van a fenntarthatóság pedagógiájának hatékony megvalósítása, mely a XXI. század legaktuálisabb kihívása. Tapasztalatcserénk fő iránya a szabad játékba integrált nevelés és tanulási tevékenységeken keresztül hogyan, milyen eszközökkel lehet hatni a környezettel kapcsolatos magatartásunk alakítására. Természetesen ezt nem kiragadjuk a nevelési környezetből, hanem komplex módon valósítjuk meg, érintve az intézményi partnerekkel való kapcsolattartásban megjelenő feladatainkat is. (szülők, gyermekek, munkatársak, intézményi közvetlen partnereink) A négy partnerintézmény hasonló környezeti feltételek mellett, mégis más-más tevékenységeket valósít meg, erősségei hasonlóak és egyben különbözőek is /családdal való szoros együttműködés, zöld óvodai tevékenységekért kapott elismerések: Madárbarát Óvoda, Zöld Óvoda, Örökös Zöld Óvoda, illetve Zöld zászló címek. A határ menti közelség előnyére válik további céljaink teljesítésének, a Kárpát-medence magyar nyelvű intézményei közötti külhoni óvodákkal való tartós kapcsolat megalapozásának, kiépítésének. A környezeti nevelés, környezetvédelem témakörében sokszínű tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít mind a 4 intézmény a gyermekek számára. Gyakorlatainkat megosztjuk egymással, hogy tevékenységeinket még magasabb színvonalon, innovatív elemek beépítésével végezhessük. Céljaink között szerepel a bennünket körülvevő természeti és társadalmi értékek megőrzése és védelme, valamint a gyermekek életkori sajátosságaiknak megfelelő érzékenyítés szűkebb és tágabb környezetük globális problémái iránt. Ezért fontosnak tartjuk a kulcsfontosságú kompetenciák fejlődésének megerősítését, a tanulás támogatását. A gyermeki ismeretek, attitűd és viselkedés hármas kapcsolatában az élményszerű tapasztalatszerzés mellett az érzelmi intelligencia, empátia fejlődésének támogatása, a családi háttér szerepének kiemelése, szülői szemléletformálás. Ugyanolyan fontosnak tartjuk a pedagóguskompetenciák fejlődését is, amellyel a pedagógusközösségek hozzájárulnak a helyi társadalmi és természeti környezet értékeinek megóvásához, gazdagításához. Komplex módon és következetesen alkalmazzák a fenntarthatóságra nevelés alapelveit, tudatosítják a személyes felelősségvállalás fontosságát. Ezért kezdeményező szerepet vállalunk a fenntarthatóságra nevelés gyakorlatba való beépítésében. A nemzetközi együttműködést eddig főként online színtéren valósítottuk meg, most azonban mobilitásokkal, hospitálásokkal, közös szakmai napokkal, előadásokkal, közös képzések megvalósításával színesebbé, eredményesebbé tesszük az eddigi virtuális együttműködést. Az eTwinning felületen való együttműködés a továbbiakban is projektünk része lesz. A célok megvalósítása érdekében már a közös tervezésben online tereket hoztunk létre: zárt facebook csoport, email, videóhívás. Szoros összefüggés van a környezeti problémákkal kapcsolatos ismeretek, a környezettudatos attitűd és a környezettudatos viselkedés között, ezért célunk megfelelő attitűdök és viselkedésformák kialakítása a környezetvédelmi nevelés érdekében. Az érzelmi intelligencia fejlesztése elengedhetetlen tényező, valamint az irodalmi, művészeti nevelés eszközeit is aktívan bevonjuk a komplex személyiségfejlesztésbe, melyek a viselkedésminták tényleges beépülését támogatják. Tervezett eredményeink a kölcsönös együttműködés során komplex tevékenységgyűjtemény a környezetvédelmi nevelés, az érzelmi intelligenciára nevelés körében, a pedagógusok kompetenciáinak fejlődése a továbbképzések, szakmai eszmecserék által, tudásmegosztás. Továbbá elvárt eredményeink a szülőkkel való hatékony együttműködés, szülői szemléletformálás. Nemzetközi intézményi partnerkapcsolatok kiépítése, a gyermeki kulcskompetenciák fejlődése az élményszerű tapasztalatszerzés által. Az érzelmi intelligencia és környezeti nevelés magas szintű megvalósítására, a fenntartható fejlődés biztosítására kidolgozott innovációk beépítése az óvodák Pedagógia Programjába, mely a rövid távú célok mellett a hosszabb távon jelentkező eredmények megvalósítását szolgálja.

A projekt célja:

Tágabb értelemben vett célunk, hogy minél magasabb szinten valósításuk meg nevelő-oktató munkánkat, valamint innováció, új ismeretek, kompetenciák beépítése alapdokumentumainkba. A környezeti nevelés témakörében a gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz szükségesek. Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi- és néphagyományok, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét. Célunk a gyermeki személyiség komplex fejlesztése, a természet élvezete, szeretete, az egyéni felelősség felébresztése, a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök megalapozása. Az egész életen át való tanulás megalapozásához a gyermekek körében a kulcskompetenciák fejlődésének biztosítását állítjuk középpontba, közülük a projekt keretén belül kiemelten kezeljük a személyközi és állampolgári kompetenciák fejlődését, valamint a tanulás támogatását. A személyközi és állampolgári kompetenciák fejlődését a „zöld” tevékenységekről szerzett sokoldalú ismeret és tapasztalatszerzés, az érzelmi intelligencia fejlődése támogatja, abban az irányban, hogy mindazok a viselkedésminták megalapozódnak a gyermekekben, amelyet el kell sajátítaniuk ahhoz, hogy majdan képesek legyenek hatékonyan részt venni a társadalmi életben. A tanulás támogatása oly módon valósul meg, hogy a tevékenységek a problémamegoldást, az új tudás elsajátítását, feldolgozását, értékelésének és beépítésének képességét; a készségek különböző kontextusokban történő alkalmazását támogatják. A környezettudatos viselkedést leíró modellek szerint szoros összefüggés van a környezeti problémákkal kapcsolatos ismeretek, a környezettudatos attitűd és a környezettudatos viselkedés között. Ebből kifolyólag célunk megfelelő attitűdök és viselkedésformák kialakítása a környezetvédelmi nevelés érdekében, ahol az érzelmi intelligencia fejlesztése elengedhetetlen tényező. Ezért az irodalmi, művészeti nevelés eszközeit is aktívan bevonjuk a komplex személyiségfejlesztésbe. Az EQ fejlesztés, az empátiára nevelés a viselkedésminták tényleges beépülését támogatja.Tervezett eredményeink a kölcsönös együttműködés során komplex tevékenység-, projektgyűjtemény a környezetvédelmi nevelés, az érzelmi intelligenciára nevelés körében. További várható eredményeink a pedagógusok kompetenciáinak fejlődése a továbbképzések, szakmai eszmecserék által, amit tudásmegosztással szélesebb körben is tervezünk terjeszteni. Elvárt eredményeink a szülőkkel való hatékony együttműködés a gyermekek nevelésében, szülői szemléletformálás. Nemzetközi intézményi partnerkapcsolatok kiépítése és természetesen nem utolsósorban a gyermeki kulcskompetenciák fejlődése az élményszerű tapasztalatszerzés által. Az EQ és környezeti nevelés magas szintű megvalósítására, a fenntartható fejlődés biztosítására kidolgozott innovációk beépítése az óvodák Pedagógiai Programjába.

A tervezett tevékenységeket /a munkatervben részletesen kidolgozott, mellékletként benyújtva/ a céljaink eléréséhez igazítottuk. A természet védelmére és a környezetvédelemre nevelés egyben értelmi, esztétikai, erkölcsi folyamat is. A tényleges, élményszerű tapasztalatszerzés, a valóságos környezet megfigyelésével, vizsgálatával, felfedezésével kielégítheti a gyermeki kíváncsiságot. Felkelti a természeti jelenségek megismerésének vágyát, bemutatja a természet sokszínűségét, az élőlények egyedi, megismételhetetlen voltát, az ember /tehát saját magunk/ felelősségét a környezetünk kincseinek megőrzésében. A természetjárás, kirándulások, Fürkész Napok ezt a célt szolgálják. Ahhoz azonban, hogy gyermekeinkben kialakítsuk a kívánt magatartásformát, erős érzelmi kötődést kell létrehozni, mely e viselkedés egyik motivációs bázisa. Erre lehetőség kínálkozik az érzelmi intelligencia fejlesztésével, melyet a mesefeldolgozások, a mesedramatizálások és „Az érzelmi intelligencia fejlesztése óvodáskorban” c. szakértői előadások támogatnak. A mese szerepe az érzelmi intelligencia fejlesztésében komplexen támogatja a személyközi és állampolgári kompetenciák fejlődését, valamint az empátiára nevelés a viselkedésminták tényleges beépülését. A pedagógusok kompetenciáinak fejlődését szolgálják a tervezett mobilitási programok, kölcsönös szakmai látogatások, hospitálások, a szabad játékba ágyazott tevékenységek beépítési lehetőségeinek terjesztése, szakmai napok, előadások, egymás munkájának közvetlen megismerése, és a „Korszerű szemlélet az óvodai környezeti nevelésben, fenntartható fejlődés” c. 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés is. Nemzetközi kapcsolatok teremtésével szorosan összefonódik az Európai kultúra napja alkalmából az eTwinning felület használatával szervezett online eseményünk „Zöld szemmel látni a világot...”, illetve ezt a célt szolgálják a „Együtt lenni jó” és a Karácsonyi üdvözlet /újrahasznosított anyagok felhasználása/ és a Nemzetközi összetartozás napja alkalmából tervezett közös játszóházunk is „Tudod a gyökerek nem látszanak, de azok tartják a fát…” címmel. Az online, illetve az eTwinning felületen gyűjtött és közzétett szakmai anyagaink, fotódokumentációink pedig alapul szolgálnak a tervezett komplex tevékenység-, projekt- illetve mesegyűjtemény elkészítéséhez, mely jó gyakorlatok gyűjteménye az intézmények alapdokumentumai kiegészítéséhez adnak innovációs ötleteket. Az Állatok világnapja, a Víz világnapja, a Föld napja, hulladékcsökkentési hét, és a jeles napokhoz kapcsolódó rajzpályázataink egyaránt támogatják a nemzetközi együttműködést, a környezetvédelmi tevékenységünk online tapasztalatcseréit, a gyermeki és pedagógusi kulcskompetenciák fejlődését. A rajzpályázatok által a gyermeki teljesítmények megerősítése, önbizalmuk támogatása is megvalósul. A szülői fórumok, tájékoztató sarkok, munkadélutánok a szülőkkel való hatékony nevelés megvalósítását segítik elő.