Bölcsődei felvételi eljárásrendje

 

Felvételi Szabályzat

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Tipegőkert Bölcsőde

 

A Tipegőkert Bölcsőde a fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn belül biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását, a törvény szerint meghatározott feltételekkel.

Az intézmény biztosítja az ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően

 • a gondozás-nevelés feltételeit, 
 • különösen a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét, 
 • a megfelelő tárgyi feltételeket, illetve a játéktevékenység feltételeit, 
 • a szabadban való tartózkodás feltételeit, - a sajátos nevelési igényű gyermek napközbeni ellátását
 • az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést külön jogszabályban meghatározottak szerint

Nyitvatartás: Hétköznaponként – 6,30 órától 17,30 óráig.

A 1997. évi XXXI. gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény, és az 15/1998 NM rendelet szabályozza a gyermekek felvételét a bölcsődébe. 

Bölcsődében nevelhető-gondozható a gyermek (1997. évi XXXI. Gyvt. 42.§)

 • 20 hetes és 3 éves kora között, amennyiben a 3 évét betöltötte, a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat.  
 • Továbbiakban Intézményi ellátásban részesülhet még a gyermek, ha a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdés értelmében, még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31.-ig. 
 • A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a bölcsőde vállalhatja a gyermek habilitációs, és rehabilitációs nevelését- gondozását a gyermek 6 éves koráig. 

A bölcsődei ellátás azon gyermekek számára igényelhető

 • akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük
 • munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük
 • nappali rendszerű iskolai oktatásban, 
 • a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, 
 • felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük,
 • betegségük 
 • egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
 • akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
 • akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
 • akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni

A gyermek felvételét kérelmezheti: 

 • Szülő/törvényes képviselő
 • Gyám

A szülő/törvényes képviselő hozzájárulásával

 • a körzeti védőnő, 
 • a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, 
 • a család- és gyermekjóléti szolgálat
 • a gyámhatóság is kezdeményezheti. 

A felvételi kérelem beadásakor be kell mutatni:   

 • a gyermek társadalombiztosítási kártyáját  
 • szülő munkavégzése esetén a munkáltatói igazolást  
 • a háziorvos igazolását, hogy a gyermek közösségbe mehet
 • tanulmányok esetén az iskolalátogatási igazolást  
 • a szülő betegsége esetén az orvosi igazolást  
 • a gyermek betegsége esetén az orvosi igazolást, illetve a Tanulási Képességeket Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményét  
 • szociális indoklás esetén azon igazolásokat, melyekből a tény megállapítható  

A felvételi kérelem benyújtásának módja:

A beiratkozás a kitöltött felvételi kérelem visszaküldésével történik, az igényléséhez szükséges kérelem letölthető az intézmény honlapjáról.
A felvételi kérelem nem minősül automatikusan ellátási jogviszonynak, az ellátás megkezdésekor szükséges Megállapodás aláírásával válik érvényessé. 

A kérelem eljuttatható az alábbi módon:

 • Elektronikusan: bolcsodevezeto@gyomaendrod.hu A szükséges csatolandó okmányok bemutatása későbbi időpontban személyesen történik.
 • Postaládába: Gyomaendrőd Kőrösi Csoma Sándor u. 1.
 • Személyesen az alábbi megadott napokon,

Beiratkozási időszak személyes megjelenéssel: 2023. április 24-25. hétfő-kedd. 

Telefonos elérhetőség: +36/20 375-55-67 ; +36/66 782-393 Szilágyiné Gellai Tünde Bölcsődevezető

A felvételi eljárás rendje: 

A beiratkozás egész évben folyamatos, ezen időponton kívül is, a fennmaradó szabad férőhelyekre. 

A beérkezett kérelmek regisztrálása után, a bölcsődevezető döntése alapján, a felvételt kérelmező szülők értesítést kapnak a döntésről, illetve a felvételről. 

Értesítés formái: 

 • megadott e-mail címen
 • postai úton

Bölcsődébe történő felvételnél előnyben részesül az a gyermek: 

 • akinek a szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
 • akinek a fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége
 • akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel
 • akiről a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni
 • akinek védelembe vételét rendelték el

                                                                                                                 

Kelt: Gyomaendrőd, 2023. 03. 05. Kovács Péterné Intézményvezető